Wijziging Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit

jul 24, 2018

Op 20 juni 2018 is bij Algemene Maatregel van Bestuur het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gewijzigd in verband met een andere berekeningswijze van het WW- en ZW-dagloon in het geval van een lager dagloon door ziekte in de referteperiode.

Op 19 juli 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) de uitspraak gedaan dat ziekte in de referteperiode van het WW- en ZW-dagloon geen dagloon verlagend effect mag hebben. Het dagloon voor de WW- en het ZW-dagloon kent een verschillende grondslag. Om bij de berekeningen van die beide grondslagen verschillende uitkomsten te voorkomen, kiest de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de volgende oplossing:

Voor het WW-dagloon wordt, indien er sprake is van minder loon als gevolg van ziekte waardoor de werknemer de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten, een vervangend aangiftetijdvak gehanteerd waar sprake is van 100% loon; voor het ZW-dagloon wordt, indien dit betaald is met een uitkeringspercentage lager dan 100%, de ZW-uitkering opgehoogd naar 100%.

Op deze manier worden de inkomensverschillen door ziekte in de referteperiode voor de dagloonvaststelling voor een WW- en een ZW-uitkering tenietgedaan en kan worden uitgegaan van de meest recente loongegevens.

Tot 1 juli 2018 hebben WW-gerechtigden met een actieve uitkering, die gestart is tussen 1 juli 2015 en 1 december 2017, zich bij het UWV kunnen registeren met het verzoek tot herziening van het dagloon en een eenmalige tegemoetkoming om het geleden nadeel door het te lage dagloon te compenseren. Sinds 1 juli 2018 kan men alleen nog een verzoek tot eenmalige compensatie indienen. De Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is hiervoor gewijzigd.